فروشگاه رسمی محصولات پلیوار


پارچه سوزن دوزی کد 0154

980,000 تومان

پارچه سوزن دوزی کد 0155

980,000 تومان

پارچه سوزن دوزی کد 0156

600,000 تومان

پالتو جلوباز بلند کد 077

630,000 تومان

پالتو کتی کوتاه دخترانه کد 063

630,000 تومان

پانچو سوزن دوزی کد 062

730,000 تومان

پیراهن استین حلقه ای مخمل سوزن دوزی کد 0139

680,000 تومان

پیراهن چشم نظر کد 033

410,000 تومان

پیراهن چین دار تابستانی کد 015

360,000 تومان

پیراهن چین دار تابستانی کد 07

360,000 تومان

پیراهن کوتاه دخترانه کد 06

390,000 تومان

پیراهن کوتاه سوزن دوزی کد 09

390,000 تومان

پیراهن کوتاه مجلسی کد 034

510,000 تومان

پیراهن کوتاه مجلسی کد 085

390,000 تومان

پیراهن مجلسی سفید کد 047

510,000 تومان

پیراهن مخمل بلند سوزن دوزی کد 0140

680,000 تومان

پیراهن مخمل بلند سوزن دوزی کد 0141

680,000 تومان

پیراهن مخمل سوزن دوزی استین کلوش کد 0138

680,000 تومان

پیراهن مخمل سوزن دوزی استین کلوش کد 0139

680,000 تومان

تونیک جلوبسته سایز بزرگ کد 012

350,000 تومان

تونیک زنانه استین پف کد 0136

420,000 تومان

تونیک شلوار ست بلوچی کد 0135

980,000 تومان

جاکارتی چرم سوزن دوزی شده کد 0208

310,000 تومان

روسری سوزن دوزی بلوچی کد 037

980,000 تومان

روسری سوزن دوزی بلوچی کد 038

980,000 تومان

روسری سوزن دوزی بلوچی کد 039

980,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0186

280,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0187

380,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0188

290,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0189

480,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0190

380,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0191

380,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0192

450,000 تومان

رومیزی سوزن دوزی بلوچی کد 0193

600,000 تومان

رویه قلاب بافی زنانه کد 0183

350,000 تومان

رویه قلاب بافی زنانه کد 0184

350,000 تومان

رویه قلاب بافی زنانه کد 0185

350,000 تومان

سارافن چین دار گلدوزی کد 041

360,000 تومان

سارافن دخترانه سنتی کد 026

390,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0142

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0143

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0144

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0145

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0146

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0149

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 0150

580,000 تومان

سارافن سنتی بلند کد 027

580,000 تومان

سارافن سنتی ترکمنستان کد 0147

580,000 تومان

سارافن کوتاه سنتی کد 011

370,000 تومان

سارافن کوتاه مشکی دخترانه کد 010

350,000 تومان

سارافن کوتاه مشکی دخترانه کد 030

330,000 تومان

سارافن کوتاه مشکی دخترانه کد 08

330,000 تومان

سارافن کوتاه مشکی دخترانه کد 085

350,000 تومان

سارافن مجلسی گلدوزی کد 032

470,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 0151

400,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 0152

360,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 0153

980,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 040

280,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 048

220,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 048

180,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 049

220,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 050

330,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 051

330,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 052

360,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 068

220,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 069

340,000 تومان

شال سوزن دوزی بلوچی کد 076

360,000 تومان

شال سیاهه دوزی کد 040

280,000 تومان

شومیز جلوبسته سوزن دوزی کد 0100

480,000 تومان

شومیز جلوبسته سوزن دوزی کد 0106

480,000 تومان

شومیز جلوبسته سوزن دوزی کد 097

480,000 تومان

شومیز جلوبسته سوزن دوزی کد 098

480,000 تومان

شومیز جلوبسته سوزن دوزی کد 099

480,000 تومان

شومیز سفید استین پفی کد 086

260,000 تومان

فرش ترکمن ماری گل روناس

تومان

فرش ترکمن2

تومان

فرش ترکمن3

تومان

فرش ترکمن5

تومان

کوسن سوزن دوزی کد 0210

480,000 تومان

کوسن سوزن دوزی کد 0211

480,000 تومان

کیف تبلت کد 0179

200,000 تومان

کیف تبلت کد 0180

200,000 تومان

کیف چرم سوزن دوزی شده کد 0209

710,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0194

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0195

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0196

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0197

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0198

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0199

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0200

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0201

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0202

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0203

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0204

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0205

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0206

410,000 تومان

کیف دخترانه سوزن دوزی کد 0207

410,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی دوشی کد 0161

480,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی دوشی کد 0162

480,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی دوشی کد 0163

480,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی دوشی کد 0164

410,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0157

600,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0158

600,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0159

600,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0160

600,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0166

310,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0167

310,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0168

310,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0169

410,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0170

410,000 تومان

کیف سوزن دوزی بلوچی کد 0171

410,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0137

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0165

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0172

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0173

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0174

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0175

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0176

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0177

310,000 تومان

کیف مجلسی زنانه کد 0178

310,000 تومان

ماسک صورت گلدوزی کد 0181

45,000 تومان

ماسک صورت گلدوزی کد 0182

45,000 تومان

مانتو جلوباز بلند کد 0148

350,000 تومان

مانتو جلوباز بلند کد 028

350,000 تومان

مانتو جلوباز بلند کد 029

350,000 تومان

مانتو جلوباز سفید گلدوزی کد 025

360,000 تومان

مانتو جلوباز سوزن دوزی کد 101

480,000 تومان

مانتو جلوباز سوزن دوزی کد 102

480,000 تومان

مانتو جلوباز سوزن دوزی کد 103

480,000 تومان

مانتو جلوباز سوزن دوزی کد 104

480,000 تومان

مانتو سنتی کد 057

350,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0212

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0213

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0214

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0215

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0216

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0217

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0218

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0219

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0220

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0221

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0222

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0223

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0224

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0225

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0226

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0227

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0228

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0229

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0230

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0231

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0232

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0233

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0234

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0235

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0235

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0236

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0237

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0238

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0239

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0240

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0240

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0241

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0243

290,000 تومان

نیم ست سوزن دوزی کد 0244

290,000 تومان

تهران - میدان ونک - خیابان شهید خدامی - هتل هما - غرفه پلیوار

02188791782 09384048114 09351460315 palivar1 palivar1
چت آنلاین